www.gasforcars.net

กฎกระทรวง

กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
          (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒
          (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒
          ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
             “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” (Liquefied Petroleum Gas (LPG)) หมายความว่า ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลวซึ่งประกอบด้วย โปรเปน โปรพีนหรือโปรปิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซบิวเทน ไอโซบิวทีลีน บิวทีนหรือบิวทิลีน หรืออีเทนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกัน
             “ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์” หมายความว่า ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
             “ผู้ติดตั้ง” หมายความว่า ผู้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
             “ผู้ตรวจและทดสอบ” หมายความว่า ผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์และการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
          ข้อ ๔ รถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
          (๑) ถังหรือภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (cylinder or container)
          (๒) ลิ้นบรรจุ (filling valve)
          (๓) ลิ้นระบายความดัน (pressure relief valve)
          (๔) ลิ้นกันกลับ (check valve or non return valve)
          (๕) ลิ้นเปิดปิด (shut-off valve)
          (๖) อุปกรณ์วัดระดับก๊าซเหลว (level indicator or fixed liquid level gauge)
          (๗) อุปกรณ์ป้องกันการบรรจุเกิน (overfill protection device)
          (๘) อุปกรณ์ระบายความดัน (pressure relief device)
          (๙) อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดลิ้นระยะไกลพร้อมด้วยลิ้นป้องกันการไหลเกิน (remotely controlled service valve with excess flow valve)
          (๑๐) อุปกรณ์ทำไอก๊าซและปรับความดันก๊าซ (vaporizer and pressure regulator)
          (๑๑) อุปกรณ์ฉีดก๊าซ จ่ายก๊าซ หรือผสมก๊าซ (injector or gas injection device or gas mixing piece)
          (๑๒) อุปกรณ์รับเติมก๊าซ (filling unit or receptacle)
          (๑๓) ตัวกรองก๊าซ (filter)
          (๑๔) ท่อนำก๊าซ (fuel line)
          (๑๕) ข้อต่อ (fitting)
          (๑๖) เรือนกักก๊าซ (gas tight housing) สำหรับกรณีที่มีการติดตั้งถังหรือภาชนะบรรจุก๊าซในห้องผู้โดยสาร ห้องผู้ขับรถ หรือที่ซึ่งอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
          (๑๗) ท่อระบายก๊าซ (ventilation hose) สำหรับกรณีที่มีการติดตั้งเรือนกักก๊าซ หรือข้อต่อสำหรับท่อนำก๊าซในห้องผู้โดยสาร ห้องผู้ขับรถ หรือที่ซึ่งอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
          ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด
          ข้อ ๕ ในกรณีที่มีการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม นอกจากที่กำหนดตามข้อ ๔ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์นั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด
          (๑) อุปกรณ์ตรวจวัดความดันหรืออุณหภูมิ (pressure or temperature sensor/indicator)
          (๒) อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic control unit)
          (๓) อุปกรณ์ระบบการเลือกเชื้อเพลิง (fuel selection system)
          (๔) ปั๊มก๊าซ (fuel pump)
          (๕) ข้อต่อบริการ (service coupling)
          (๖) อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบการทำงานและความปลอดภัยอื่น ๆ
          ข้อ ๖ การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด และต้องติดตั้งโดยผู้ติดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีตามข้อ ๑๐
          ข้อ ๗ เมื่อผู้ติดตั้งได้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ติดตั้งออกหนังสือรับรองการติดตั้งตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดแก่รถที่ผ่านการติดตั้ง
          ข้อ ๘ การตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ รวมทั้งการตรวจและทดสอบการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกำหนด และต้องกระทำโดยผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีตามข้อ ๑๐
          ข้อ ๙ เมื่อผู้ตรวจและทดสอบได้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ รวมทั้งการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์แล้วเห็นว่า ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ รวมทั้งการติดตั้งถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดแก่รถที่ผ่านการตรวจและทดสอบ
          ข้อ ๑๐ ผู้ติดตั้งและผู้ตรวจและทดสอบต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากอธิบดี
          หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งหรือผู้ตรวจและทดสอบ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
          หนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งหรือผู้ตรวจและทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกหนังสือ
          ข้อ ๑๑ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถต้องติดหรือแสดงเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่รถที่ผ่านการตรวจและทดสอบตามข้อ ๙
          ลักษณะของเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและวิธีการติดหรือแสดงเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
          ข้อ ๑๒ ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ติดตั้งที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๑๐ ยังคงติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ และมิให้นำความในข้อ ๗ มาใช้บังคับ
          ข้อ ๑๓ ผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎกระทรวงนี้ต่อไปจนครบสามปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
          ข้อ ๑๔ รถที่ได้ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรถที่ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ถูกต้องตามกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้รถนั้นได้ต่อไป แต่ต้องนำรถเข้าตรวจและทดสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกำหนด
          ข้อ ๑๕ บรรดาประกาศหรือระเบียบที่กำ หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีประกาศหรือระเบียบตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติเกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น สมควรปรับปรุงการกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์มาตรฐานเกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการติดตั้งและการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวเสียใหม่ รวมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดให้ผู้ติดตั้งและผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกทุกสามปีเพื่อให้รถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงได้รับการติดตั้งและการตรวจและทดสอบที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์แก๊ส
รวมบททดสอบประสิทธิภาพชุดหัวฉีดแก๊สรถยนต์
All site contents copyright© by Gas for cars Magazine All Rights Reserved.   
Popular Tags: gas, lpg, ngv, น้ำมัน, ติดแก๊ส, รถติดแก๊ส